Gent
webdesign
Algemene voorwaarden
 

VERKOOPSVOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk, met goedkeuring van beide partijen, worden afgeweken.
 

OFFERTES

Opgemaakte offertes zijn geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode is aangeduid, gedurende 14 dagen na de dagtekening. Enkel erkende vertegenwoordigers kunnen Gentse webdesign geldig verbinden. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon.
 

LEVERING- en UITVOERINGSTERMIJN

Levering gebeurt bij Gentse webdesign, behoudens ander sluitende schriftelijke afspraak. Alle opgegeven leveringen en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren (tenzij specifiek anders vermeld op offerte, bestelbon of factuur).
 

FACTUUR en BETALING

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant betaalbaar, te 9030 Mariakerke, Oranjeboomstraat 41 (na afspraak). De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door Gentse webdesign aangegeven wijze. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Elk verschuldigd bedrag zal van rechtswege en zonder dat sommatie en ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidintrest opleveren, berekend op basis van de referentie intrestvoet van de Europese Centrale Bank. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met 10% als conventionele forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 50 vergoeding per factuur, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug te eisen bij de klant op zijn risico en kosten, zelfs indien zij reeds ge´nstalleerd en/of in gebruik zijn, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven.
 

KLACHTEN

Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk per aangetekende post brief aan Gentse webdesign (Tomas De Bruyne - Oranjeboomstraat 41, B-9030 Mariakerke) is gericht kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag.
 
BIJKOMENDE INFORMATIE

Gentse webdesign is een initiatief van T-PI.be.
Tomas G.W. De Bruyne - Oranjeboomstraat 41, BE-9030 Mariakerke - Mob.+32(0)484 439 444
RPR Gent , Btw BE-859.817.304 | Fortis: 001-4127231-54 | info@t-pi.com | www.t-pi.com
Alle briefwisseling en facturaties worden verzonden onder de naam van Tomas De Bruyne en zijn onderneming
T-PI (T-Productions : Programming & Interface).
  www.t-pi.be
 
 
OPGELET: Actie geldig tot 30/04/2024
Ook kunnen wij uw Google AdWords campagne('s) en banners verzorgen.
De kosten van een AdWords web marketing campagne variŰren van € 50 tot € 1.000 per maand, al naar gelang uw wensen en noden ...

Gentse webdesign © 2010 - 2024
Algemene voorwaarden  |  Privacy